چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان- کارگاه ها
برگزاری کارگاه داوری خلاصه مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/10 | 
دریافت اطلاعیه کارگاه داوری خلاصه مقالات
نشانی مطلب در وبگاه چهارمین همایش دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=186.11345.41325.fa
برگشت به اصل مطلب