معاونت تحصیلات تکمیلی- رشته ها
رشته ها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/13 | 
کارشناس رشته/ شماره تماس مقطع نام رشته ردیف
امیرحسین قدیمی
داخلی: ۳۲۳ /مستقیم: ۳۳۱۴۰۳۲۳-۰۲۴
کارشناسی ارشد آمار زیستی ۱
"                         " کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ۲
امیرعلی محمدی
داخلی۳۰۷/مستقیم:  ۳۳۱۴۰۳۰۷-۰۲۴
کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی ۳
"                         " کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی ۴
"                         " کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ۵
"                         " کارشناسی ارشد میکروب شناسی موادغذایی ۶
"                         " کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی ۷
"                         " کارشناسی ارشد علوم تشریح ۸
"                         " کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی ۹
اعظم حیدری
داخلی۲۲۵مستقیم:  ۳۳۱۴۰۲۲۵-۰۲۴
کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ۱۰
"                         " کارشناسی ارشد زیست فناوری پزشکی ۱۱
"                         " کارشناسی ارشد انگل شناسی ۱۲
"                         " دکتری تخصصی مطالعات اعتیاد ۱۳
"                         " دکتری تخصصی طب سنتی ۱۴
"                         " دکتری تخصصی زیست فناوری پزشکی ۱۵
"                         " دکتری تخصصی پزشکی مولکولی ۱۶
"                         " دکتری تخصصی انگل شناسی ۱۷
"                           " دکتری تخصصی فارماکولوژی پزشکی ۱۸

نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحصیلات تکمیلی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=197.13462.31676.fa
برگشت به اصل مطلب