معاونت تحصیلات تکمیلی- کارشناسان
شرح وظایف کارشناسان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/1/30 | 
 کارشناسان دکتر اعظم حیدری 
تلفن: ۳۳۱۴۰۲۲۵-۰۲۴
postgraduate-fomzums.ac.ir
 امیرحسین قدیمی
تلفن: ۳۳۱۴۰۳۲۳-۰۲۴
postgraduate-fomzums.ac.ir

 امیرعلی محمدی 
تلفن: ۳۳۱۴۰۳۰۷-۰۲۴

postgraduate-fomzums.ac.ir

"شرح وظایف کارشناسان پژوهش مقاطع تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشکده پزشکی"
 
 • مطالعه کامل دستور العمل های اجرایی واصله از وزارت متبوع و تسلط کامل به قوانین و مقررات آموزشی و اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیئت رئیسه
 • بررسی روزانه وضعیت پروپوزالها (ارسال شده به سمات - هر یک ساعت)
 • بررسی و ارسال پروپوزالها جهت داوری در سایت سمات
 • انجام پیگری های لازم جهت دریافت نتیجه داوری.
 • آماده سازی موارد داوری شده جهت بررسی و تصویب پروپوزالها در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • انجام پیگیری های لازم جهت رفع نواقص و ایرادات مطرح شده به پروپوزال ها گزارشات نهایی
 • ارسال پروپوزال به شورای پژوهشی دانشگاه پس از تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 •  نوشتن صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
 • بررسی گزارش نهایی دانشجویان در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
 • پیگیری از داوران جهت داوری گزارشات نهایی
 • صدور مجوز دفاع پس از تصویب گزارش نهایی در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی
 • بررسی پرونده ارتقاء اعضای هیئت علمی جهت ارسال به دانشگاه
 • انجام امور مکاتبات و نامه نگاری واحد پژوهش بنا به اقتضا با واحد های دیگر دانشگاه.
 • شرکت در دوره های آموزشی ضمن خدمت به منظور افزایش توانایی ها و مهارت های شغلی
 • مکاتبات آموزشی و اداری در زمینه های مختلف
 • گزارش هرگونه تخلف آموزشی در حیطه وظایف به مقام مافوق
 • حفاظت از اطلاعات آموزشی دانشجویان و رعایت حریم شخصی افراد
 • تکمیل و بروز رسانی سایت دانشکده پزشکی توسط کارشناسان مقطع مربوطه
 • همکاری و تعامل کارشناسان با سایر همکاران واحد آموزش
 • درخواست مرخصی کارشناسان با هماهنگی مسئول مربوطه و سایر همکاران
 • رعایت شئونات اسلامی و رعایت منشور رفتار حرفه ای دانشکده
 • تکریم ارباب رجوع
 • انجام سایرامور محوله
نشانی مطلب در وبگاه معاونت تحصیلات تکمیلی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=197.23529.64107.fa
برگشت به اصل مطلب