دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی- برنامه آموزشی نیمسال
برنامه ی کارگاههای گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی در سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
برنامه کارگاههای گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در نیمسال اول و دوم سالتحصیلی ۱۴۰۰ 
نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=202.22351.67351.fa
برگشت به اصل مطلب