دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی- توانمندیهای گروه
استاد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر جهان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری به نقل از واحد علم سنجی دانشگاه، در ویرایش جدید فهرست که در ماه May سال ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی ESI یا همان Essential Science Indicators منتشرشده است،آقای دکتر محمد اصغری جعفرآبادی –استاد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی زنجان به عنوان به  پژوهشگر پراستناد یک درصد برتر جهان معرفی شده است که ضمن تبریک  آرزوی توفقیات روزافزونشان را داریم.
 
نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=202.22366.67044.fa
برگشت به اصل مطلب