دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی- دانش آموختگان
دانش آموختگان ارشد آمار زیستی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/2/9 | 
دانش آموختگان ارشد آمار زیستی .... 

 
نام و نام خانوادگی سال عنوان پایان نامه
فهیمه معینی ۱۳۹۸ -
مرتضی کاظمی ۱۳۹۸ تعیین عوامل مؤثر بر مدت بستری بیماران در بیمارستان‌های آموزشی شهر زنجان با استفاده از رگرسیون چندکی
زهره بیگدلی ۱۳۹۸ بکارگیری روش تحلیل تشخیصی طولی برای تمایز مواجهه یا عدم مواجهه مصدومین شیمیایی با گاز خردل در سردشت ایران
سولماز نوروزی ۱۳۹۹ مدلسازی بقای مبتنی بر مخاطرات رقیب با حضور شکنندگی و کاربرد آن در تحلیل بقای سکته مغزی
سیده شادی نزاری ۱۳۹۹ بهینگی در طرح عاملی: مقایسه ی رویکردها برای ساختن یک طرح عاملی بهینه با کاربرد در داده های کارآزمایی بالینی
فریبا اشتری ۱۳۹۹ تجزیه و تحلیل چند متغیره طولی کفایت دیالیز با استفاده از مدل اثرات ثابت و تصادفی با رویرکرد روشهای بیزی

نشانی مطلب در وبگاه دپارتمان آمار زیستی و اپیدمیولوژی:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=202.22783.64499.fa
برگشت به اصل مطلب