مرکز رشد فناوری سلامت- رئیس مرکز رشد
معرفی رئیس مرکز رشد و شرح وظایف:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/3 |   ۱. رئیس مرکز رشد

دکتر حافظه صالح آبادی

۲. وظایف رئیس مرکز رشد

  •  اداره کلیه امورمرکز رشد برطبق اساسنامه، آیین نامه های مصوب ومصوبه های هیأت امنا
  •  پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ارائه به شورای مرکز رشد
  •  حمایت و نظارت برفعالیت واحدهای فناور مستقردرمرکزرشد درجهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت ها و اهداف پیش بینی شده
  •  ایجاد زمینه های لازم  برای ارتقا و توسعه واحدهای فناوری
  •  برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم در رابطه با تأمین بودجه و تقویت بنیه مالی و جذب امکانات برای مرکز رشد
  •  عقد قرارداد به نمایندگی ازمرکز رشد باکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
  •  ارائه گزارش عملکرد سالیانه مرکز رشد به شورای مرکز رشد

۳. ارتباط مستقیم با رئیس مرکز رشد

پست الکترونیک:  hsalehabadizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۱۵۶۱۱۱

نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد فناوری سلامت:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=210.13613.29057.fa
برگشت به اصل مطلب