مرکز رشد فناوری سلامت- معیارها و اولویت های پذیرش
معیارها و اولویت های پذیرش:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/4/4 | 

1. معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد:

معیار پذیرش در دروه پیش رشد وجود ایده محوری مشخص با قابلیت بازاریابی مناسب می باشد و در ارزیابی هسته های تحقیقاتی در دوره پیش رشد ملاک های ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

·        توجیه و توسعه اقتصادی ایده

·        امکان پذیری ایده و زمینه کاری پیش بینی شده

·        مراحل برنامه کاری پیش بینی شده در دوره رشد مقدماتی

·        توانمندی هسته از نظر تخصص و توان علمی و تناسب آن با ایده و موضوع کاری

2. معیارهای پذیرش واحد های فناور در دوره رشد:

·        داشتن برنامه کاری

·        حضور منظم نماینده شرکت

·        میزان تحصیلات اعضای اصلی شرکت

·        وجود ایده محوری مبتنی بر فناوری

·        وجود اساسنامه مرتبط با فعالیت های شرکت

·        داشتن ماهیت حقوقی و وجود شرکت یا موسسه ثبت شده

·        وجود نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور به هیات مدیره

·        وجود تجارب کاری مرتبط با فعالیت و تجارب مدیریتی و کار آفرینی در تیم

نشانی مطلب در وبگاه مرکز رشد فناوری سلامت:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=210.13617.29060.fa
برگشت به اصل مطلب