معاونت اجتماعی- معرفی جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی
معرفی جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/25 | 

جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی خانم دکتر فرانک سقطچی


نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14839.38416.fa
برگشت به اصل مطلب