معاونت اجتماعی- هماهنگی سیاست های بین المللی و توسعه پایدار
کمیته دیده بانی سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/9/25 | 
کمیته دیده بانی سلامت
کمیته دیده بانی سلامت دانشگاه علوم پزشکی
معرفی:
نظام دیده بانی سلامت، شبکه ای دانشگاهی و سیاست محور است که رصد نظاممند و مستمر شرایط و مسایل مربوط به سلامت مردم و علوم مرتبط با سلامت در پهنه جغرافیایی مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران را بر عهده دارد تا از سیاست،حمایت کند. » کارآمد و مبتنی بر شواهد « برنامه، تصمیم گیری و اجرای دیده بانی نظامی است که از طریق کاربرد ثانویه و ادغام درونداد های اطلاعاتی و فرایند های موجود عمل می کند. محل دست یافتن به درونداد های پایه، سلسله ای از منابع اولیه اطلاعات است. دیده بانی به عنوان ابزاری سیاست محور، عمدتاً بر روی اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری و عمل سلامت و بطور خاص اطلاعات و دانش مورد نیاز سیاست گذاری و تصمیم گیری سلامت با تکیه بر شواهد تمرکز دارد.ظرفیت مراقبت و پایش عموماً در تعدادی از نظام های خاص )مانند نظام هایی که بیماری های واگیر دار، وضعیت تغذیه یا عملکرد نظام های سلامت سروکار دارند( وجود دارد. همچنین برخی گروه های مستقر در نظام سلامت، دارای ظرفیت های گوناگونی برای تحلیل و تولید گزارش هایی هستند که تولید سناریو ها، تهیه سیمای سلامت
و تصمیمات مربوط به سلامت عمومی و نظام های سلامت را می گیرند نیز به نسبتی که ظرفیت تحلیل و کاربرد اطلاعات برای تصمیم گیری مبتنی بر شواهد را داشته باشند، بخش تجربی دیدبانی را تشکیل می دهند.
ماده 1 )تعریف، اهداف و کارکردهای نظام دیده بانی (
نظام دیده بانی ملی:
سلامت شبکه ای ملی و سیاست محور است که رصد نظام مند و مستمر شرایط و مسایل مربوط به سلامت همه مردم و علوم مرتبط با سلامت در پهنه جغرافیایی ایران و منطقه چشم انداز را بر عهده دارد تا از سیاست، برنامه، تصمیم گیری و اجرای حمایت کند. » کارآمد و مبتنی بر شواهد «
هدف نهایی:
مشارکت در تامین، حفظ و ارتقای سلامت مردم و بهبود آن و کاهش نابرابریها و بی عدالتی در سلامت است.
راهبرد:
این وظیفه با یکپارچه سازی یافتههای تحلیلی و اطلاعات توصیفی نظام سلامت که در جایگاه خود در دانشگاه علوم پزشکی تهیه میشوند و یا از مطالعات به دست میآیند، صورت میگیرد و گزارشهای جامع و تحلیلی تفاوتها، روندها، چشم انداز،سناریوهای جاری و آینده و توصیههای سیاست محور ارایه میشوند.
کارکردهای دیده بانی:
· مراقبت سلامت عمومی
· پایش و تحلیل مستمر کارکردها و اهداف نظام های سلامت
· تحلیل های مبتنی برسیاست های کارامد سلامت
· آینده نگاری
· مشاوره
تهیه گزارش، توزیع، ثبت، طبقه بندی و نگهداری اطلاعات
· پایش سیاست ها و برنامه ها در طرح های ملی و استانی سلامت
خروجی ها و ارزش افزوده نظام دیده بانی:
 •  فراهم آوردن ابزاری برای یکپارچه سازی اطلاعات جهت هدایت و کمک به تصمیمگیرندگان سطوح سیاست گذاری در سلامت عمومی و نظامهای سلامت.
 •  اثر گذاری بر تعیین کنندههای سلامت با مرور وضعیت سلامت استان )مشتمل بر اجزای توصیفی، تحلیلی و تفسیری(
 •  فراهم آوردن گزارش های منطبق با فرهنگ و نیازهای اطلاعاتی تصمیمگیرندگان برای تسهیل به کار گیری نتایج توسط آنان
 •  ارتقای انگیزه مدیران برای تحقیق و کاربرد اطلاعات برگرفته از منابع مختلف در سیاستگذاری
 •  ارتقای ظرفیت استانی دیدهبانی سلامت از طریق نشر اطلاعات و آموزش ذینفعان با مشارکت خود آنان
 •  پیشگامی در دیدهبانی گستردهتر اجتماعی یا توسعه ) با نگاه انسان سالم محور پیشرفت و توسعه پایدار(
محصولات نظام دیده بانی:
 • گزارش های مروری سالانه سلامت در زمینه های خاص )با تحلیل های تخصصی(
 • گزارش دوره ای مطالعات عملکرد نظام سلامت استان در حیطه های مختلف )منطبق با زمان بندی برنامه ریزی های توسعه کشور و استان(
 • گزارش پیشرفت وضعیت شاخص های کلان سلامت )از جمله مقایسه با سایر استان های کشور(
 • گزارش های تحلیلی درباره سلامت عمومی برای توصیه ها و اخطارهای سلامت محور
 • گزارش دوره ای آینده نگاری از وضعیت سلامت استانی، ملی و بین المللی
 • گزارش های درخواستی بالاترین مراجع تصمیم گیری در نظام سلامت استان و کشور
ماده ۲) ارکان و وظایف(
نظام دیده بانی چهار رکن اصلی به شرح زیر را شامل می شود:
 • شورای سیاستگذاری
 • شورای فنی دیده بانی شامل تولید کنندگان اصلی اطلاعات، تحلیل گران، مصرف کنندگان اطلاعات، کاربران نهایی
 • شبکه مشاوران و خبرگان - تدوین کنندگان گزارش های فنی )میانجیان دانش(
 •  دبیرخانه شورای فنی دیده بانی واقع در موسسه )شامل مدیر دیده بانی، کارشناسان فناوری اطلاعات، اپیدمیولوژی،پژوهش و مستندسازی و کارکنان اداری(
ارزشیابی
ارزشیابی فعالیت های دیده بانی سلامت هر شش ماه یکبار از طریق شاخص های عملکرد مثل : میزان داده ها ی جمع آوری و تحلیل شده، تعداد گزارشات تهیه شده و انتشار یافته، میزان مشاوره ها، مصوبات و پایش های انجام شده صورت می گیرد.
 
شاخص های دیده بانی سلامت:
 
1-شاخص جمعیت2-شاخص های موالید و مرگ3-شاخص های سلامت خانواده4-شاخص های واکسیناسیون5-شاخص های تغذیه
6-شاخص های سلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس7-شاخص های بیماری های واگیر و غیر واگیر8-شاخص های سلامت محیط و حرفه ای9-شاخص های مدیریت خدمات بهداشتی10-شاخص های منابع مالی11-شاخص های خدمات درمانی12-شاخص های اجتماعی13-شاخص های مسکن14-شاخص های محیط زیست15-شاخص های سلامت معنوی16-شاخص های امنیت عمومی
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://zums.ac.ir/find-217.14846.36213.fa.html
برگشت به اصل مطلب