معاونت اجتماعی- هماهنگی سیاست های بخش سلامت
. معرفی سیاست بخش سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/9 | 

معرفی سیاست بخش سلامت

ماموریت ها و وظایف

سیاست ها برنامه ها

شیوه نامه ها و مستندات بخش سلامت

                                                                                   
                                                     
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14849.54899.fa
برگشت به اصل مطلب