معاونت اجتماعی- انواع پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد
انواع پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 
انواع پروانه فعالیت سازمانهای مردم نهاد

1. پروانه فعالیت  تشکلهای مردم نهاد :  با مشارکت اشخاص حقیقی (حداقل 5 نفر شهروند ایرانی)

2. پروانه فعالیت شبکه تشکلهای مردم نهاد:  بامشارکت اشخاص حقوقی (حداقل 5 تشکل ایرانی )

3. پروانه فعالیت NGOs خارجی در ایران : تشکلهای مردم نهاد بین المللی و خارجی
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14865.32652.fa
برگشت به اصل مطلب