معاونت اجتماعی- فرایند تطبیق سازمانهای مردم نهاد
فرایند تطبیق سازمانهای مردم نهاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 
فرایند تطبیق سازمانهای مردم نهاد

طبق ماده 30 تصویب نامه هیات وزیران، سازمانهای غیردولتی که از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات جاری تاکنون ایجاد شده اند، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند.
آن دسته از سازمانهای مردم نهاد که دارای شرایط ذیل هستند، می توانند درخواست تطبیق وضعیت را از طریق این سامانه ارایه نمایند.

1- داشتن پروانه فعالیت از مراجع قانونی

2- ثبت شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاریبرای تطبیق وضعیت سازمانهای مردم نهاد، مراحل ذیل به ترتیب اجرا می گردد:

1. تکمیل فرم درخواست تطبیق وضعیت از طریق این سامانه  ( saman.moi.ir ) و اخذ تاییدیه هیات نظارت مربوطه
2. اسکن تصویر پروانه فعالیت و آگهی ثبت شخصیت حقوقی سازمان از طریق این سامانه 
3. تکمیل اساسنامه و فرم مشخصات فردی اعضای هیات مدیره، بازرسین، مدیرعامل و هیات امنا از طریق این سامانه
4. اسکن عکس 3×4، تصویر صفحه اول شناسنامه، کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره و بازرسین
5. تکمیل فرم گزارش عملکرد مالی و اجرایی

پس از تکمیل مدارک فوق، نسبت به تشکیل پرونده در هیات نظارت ذیربط اقدام گردیده و طبق مقررات تصویب نامه هیات وزیران، نسبت به اخذ استعلامات و طی تشریفات اداری جهت تطبیق و صدور پروانه فعالیت اقدام می گردد.

در صورتیکه سازمان متقاضی دارای " شماره ثبت شخصیت حقوقی " نباشد، مشمول تطبیق وضعیت نبوده و می بایست فرم " درخواست تاسیس " تکمیل و ارسال گردد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14866.32653.fa
برگشت به اصل مطلب