معاونت اجتماعی- شرح وظایف
شرح وظایف اداره همکاری بین بخشی و توسعه ی پایدار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 

شرح وظایف اداره همکاری بین بخشی و توسعه ی پایدار

 1. حمایت از حوزهای مختلف سلامت (درون سازمانی ) به منظور طراحی و اجرای حداقل یک برنامه در حیطه مولفه های اجتماعی با رویکرد اجتماع محور
 2. پیاده سازی رویکرد توانمند سازی اجتماع محور با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها (بین بخشی) با هدف ایجاد نظام پایدار اجرای برنامه های مرتبط با مو لفه های اجتماعی
 3. شناسایی ارزیابی ومعرفی سازمان ها نهادها و یا شرکت های خصوصی ودولتی موفق در پاسخگویی و تعهد به سلامت
 4. حمایت طلبی به منظور پیگیری اهداف توسعه پایدار
 5. مستند سازی و انتشارات
 6. حمایت طلبی به منظور پیاده سازی پیوست سلامت در انواع طرح های تو سعه
 7. سازماندهی نشست های دورهای منظم با گارگروهای آ سیب های اجتماعی در سطح استان وپیگری مصوبات مربوطه
 8. گزارش فصلی به ستاد وزارت
 9. انجام تکالیف و برنامه های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه
 10. انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت
 11. اجرای پروتکل جمع آوری داده های مرتبط با شاخص ها با مشارکت درون بین بخشی انجام پایش و ارزشیابی شاخص های عدالت در سلامت
 12. همکاری در تدوین اولویت ها و برنامه ها ی مرکز تحقیقاتی مبنی بر آمایش سرزمین و اهداف پایدار
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14868.32657.fa
برگشت به اصل مطلب