معاونت اجتماعی- شرح وظایف
شرح وظایف مدیریت مؤلفه های اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/1/22 | 
  1. توانمند سازی وارتقا مهارت SDH در اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه سلامت
  2. حمایت از مرکز تحقیقاتی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت استان
  3. گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارتخانه
  4. توانمند سازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی دانشگاه و کارشناسان حوزه سلامت در حوزه اسیب های اجتماعی
  5. ایجاد کارگروه های آسیب های اجتماعی سلامت در سطح استان
  6. تبیین وضعیت موجود آسیب های اجتماعی حوزه سلامت در سطح استان
  7. اجرای بسته های اموزشی مورد نیاز اهداف SDH
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.14870.32658.fa
برگشت به اصل مطلب