معاونت اجتماعی- پرسنل اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت
معرفی پرسنل اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | 
فاطمه بشیری موسوی رئیس اداره سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت امور اجتماعی دانشگاه
نادیا جلال رزاقی کارشناس امور خیریه

رویا محمدی کارشناس امور خیریه

معصومه اوجاقلو کارشناس امور خیریهلیلا شریفی کارشناس امور خیریه
علی رجبی کارشناس امور خیریه

امیرعباس بارعی مهر
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اجتماعی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=217.20926.54766.fa
برگشت به اصل مطلب