مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی- مشخصات کارکنان
مشخصات کارکنان مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نام

  نام خانوادگی

  درجه تحصیلی

  پست سازمانی

                    Email

  شرح وظایف

 جمال

  میانداری

  لیسانس

مهندس عمران - نقشه برداری

  1- نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه  

  6- شرکت در شورای فنی

  7- انجام امور محوله

  بهمن

  کریمی

  لیسانس

مهندس عمران

    Bahman.karimi@yahoo.com

  1- نظارت عالیه بر پروژه های عمرانی شهرستان طارم

  2-نظارت بر تعمیرات بیمارستانها و مرکز بهداشت استان

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورد اولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- نظارت بر تعمیرات بیمارستانها و مرکز بهداشت استان

  7- شرکت در شورای فنی

  8- انجام امور محوله

  مسعود

  نوری

  لیسانس

مهندس عمران 

    -

  1- نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان ایجرود

  2-نظارت بر تعمیرات ونگهداری بیمارستانها و مراکز بهداشت شهرستان ایجرود

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

  مسعود

  احمدخانی

  لیسانس

مهندس عمران

   -

  1- نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان خرمدره

  2-نظارت بر تعمیرات ونگهداری بیمارستانها و مراکز بهداشت شهرستان خرمدره

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

  مصطفی

  توفیقی

  لیسانس

 مهندس عمران

  Mostafa_towfighi@yahoo.com

  1- نظارت بر پروژه های عمرانی مراکز و خانه های بهداشتی شهرستان زنجان

  2-نظارت بر تعمیرات مراکز و خانه های بهداشتی شهرستان زنجان

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

ناصر محمدی لیسانس مهندس برق 1- نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه های عمرانی سطح استان

  2-نظارت بر تعمیرات ونگهداری بیمارستانها و مراکز بهداشت سطح استان

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد شرکتهای نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای دانشگاه

  4- تهیه برآورداولیه تاسیسات مکانیکی و برقی برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

  حسین

  گل محمدی

  لیسانس

 مهندس تاسیسات و مکانیک

  Ho_golmohamadi@yahoo.com

  1- نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه های عمرانی سطح استان

  2-نظارت بر تعمیرات ونگهداری بیمارستانها و مراکز بهداشت سطح استان

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد شرکتهای نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای دانشگاه

  4- تهیه برآورداولیه تاسیسات مکانیکی و برقی برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

  حمید

  بیگدلی

  فوق دیپلم

 تکنسین عمران

  -

  1- نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان خدابنده و جاده طارم

  2-نظارت بر تعمیرات مراکز و خانه های بهداشتی شهرستان شهرستان خدابنده و بیمارستان ولیعصر زنجان

  2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

سالار سالخورده لیسانس مهندس عمران salar_salkhordeh@azu.ac.ir

  1- نظارت بر پروژه های عمرانی 

   2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

  تقی

  میرزایی

  فوق دیپلم

تکنسین عمران

   taghimirzaei@yahoo.com

  1- تنظیم قراردادهای پروژه های عمرانی اعم از فهرست بهایی یا زیر بنایی

  2- تنظیم قراردادهای نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

  3- نظارت بر پروژه های عمرانی

  4- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  5- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  6- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  7- انجام امور محوله

قاسم رضایی

لیسانس

مهندس عمران

- 1- نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان طارم

  2-نظارت بر تعمیرات مراکز و خانه های بهداشتی شهرستان طارم

  3- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

حمید بیات لیسانس مهندس عمران - 1- نظارت بر پروژه های عمرانی 

   2- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  3- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  4- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  5- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  6- انجام امور محوله

  سعید

  نجات

لیسانس مهندس عمران

  saeednejat@yahoo.com

  1- محاسبه و طراحی سازه پروژه های عمرانی دانشگاه

  2- نظارت بر پروژه های عمرانی 

   3- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی پروژه های عمرانی مربوطه

  4- نظارت بر حسن عملکرد پیمانکاران

  5- تهیه برآورداولیه برخی از پروژه های عمرانی

  6- تهیه صورت مجالس پروژه های عمرانی مربوطه

  7- ترسیم نقشه معماری و سازه پروژه های دانشگاه  

  8- انجام امور محوله

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=23.1242.605.fa
برگشت به اصل مطلب