مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی- تصاویر پروژه ها
تصاویر پروژه های عمرانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشکده دندان پزشکی 01/06/1393

AWT IMAGE

دانشکده پرستاری ابهر - 01/06/1393

AWT IMAGE

پژوهشکده بیماریهای متابولیک

AWT IMAGE

بیمارستان ایجرود

AWT IMAGE

سردرب پردیس مرکزی 01/06/1393

 شعبه بین االملل

AWT IMAGE
کتابخانه مرکزی دانشگاه
AWT IMAGE
 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=23.1243.11283.fa
برگشت به اصل مطلب