مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی- تصاویر پروژه ها
تصاویر پروژه های عمرانی دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

دانشکده دندان پزشکی 01/06/1393

دانشکده پرستاری ابهر - 01/06/1393

پژوهشکده بیماریهای متابولیک

بیمارستان ایجرود

سردرب پردیس مرکزی 01/06/1393

 شعبه بین االملل


کتابخانه مرکزی دانشگاه

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=23.1243.11283.fa
برگشت به اصل مطلب