مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی- شرح وظایف
شرح وظایف مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  1- فراخوان مشاوران و پیمانکاران

  2- برگزاری مناقصات مشاوران و پیمانکاران

  3- انتخاب پیمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی

  4- برآورد اولیه پروژه های عمرانی

  5- تعیین ناظرین پروژه ها

  6- انتخاب زمین پروژه ها

  7- بررسی صورت وضعیتهای موقت و قطعی وتعدیلهای مربوطه

  8- تعامل و با مدیریتهای محترم حوزه معاونت پشتیبانی

  9- پیگیری و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت احداث ویا تکمیل پروژه ها

  10- تحویل موقت و قطعی پروژه ها

  11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کمیته برنامه ریزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ریالی-پیشرفت فیزیکی پروژه ها) به ریاست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتیبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،ریاست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و یا...

  12- برگزاری مناقصات تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برقی و مکانیکی و ... واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان

  9- نظارت بر قراردادهای تعمیر و نگهداری سیستم تاسیسات برقی و مکانیکی و ... واحدهای تابعه دانشگاه در سطح استان

  10- شرکت در جلسات بازگشایی پاکات مناقصات

  11- نظارت بر عملکردمشاوران و ناظرین ذیربط

  12- شرکت در جلسات مدیران

  13- شرکت در سمینارها و دوره ها

  14- پیگیری و انجام کار اداری پروژه ها

  15- مطالعه اولیه و تهیه نقشه ومشخصات برخی از پروژه های عمرانی دانشگاه

  16- بازدید دوره ای پروژه ها

 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=23.1974.1415.fa
برگشت به اصل مطلب