مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی- اخبار و رویدادها
گزارش روند احداث 9 مرکز بهداشتی و درمانی روستایی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شرح پروژه متراژ
(مترمربع)
درصد انجام شده
پروژه مراکز جامع سلامت روستایی
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی الگزیر  500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی درسجین ( ارمغانخانه )  500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی قره بلاغ 500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی توزلو 500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی حسام آباد 500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی زرند 500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی یامچی  500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی انذر  500 100
مرکز بهداشتی و درمانی روستایی دستجرده  500 100
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=23.7226.23621.fa
برگشت به اصل مطلب