مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی- اخبار و رویدادها
افتتاح از 19 واحد تک‌نفره زایمان طبیعی LDR در بیمارستان‌های دانشگاه بطور همزمان در سراسر کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و تامین منابع فیزیکی و امور عمرانی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=23.7226.25240.fa
برگشت به اصل مطلب