مرکز توسعه تحقیقات بالینی- کارشناس مسول واحد
اعضای واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/19 | 
سوابق تحصیلی
کارشناس مدارک پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناس ارشد فن آوری اطلاعات سلامت از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشجوی دکترای مدیریت اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی ایران
نشانی مطلب در وبگاه مرکز توسعه تحقیقات بالینی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=233.15928.35457.fa
برگشت به اصل مطلب