مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- تقویم جلسات
تقویم جلسات شورای مراکز تحقیقاتی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/31 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find.php?item=24.18807.46258.fa
برگشت به اصل مطلب