مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات- سال 1399
سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/17 | 
 کارگاه پزشک پژوهشگر (اسفند ماه ۱۳۹۹)
 کارگاه روش تحقیق مقدماتی (مهر ماه ۱۳۹۹)
کارگاه آشنایی با طرح پزشک پژوهشگر
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات:
http://zums.ac.ir/find-24.25142.69165.fa.html
برگشت به اصل مطلب