واحد آموزش مداوم دانشگاه- معرفی اعضا
معرفی اعضا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
آقای دکتر محمدرضا زراعتی
مدیر واحد آموزش مداوم دانشگاه

خانم دکتر عاکفه احمدی افشار
دبیر شورای عالی هماهنگی و برنامه ریزی آموزش مداوم استان

خانم دکتر اکرم میرزاپور
کارشناس مسئول واحد آمورش مداوم دانشگاه
خانم الناز محمدی کارشناس واحد آموزش مداوم دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مداوم دانشگاه:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=240.16285.36700.fa
برگشت به اصل مطلب