واحد آموزش مداوم دانشگاه- برنامه استراتژیک
برنامه استراتژیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
برنامه راهبردی مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
گردآوری:گروه تدوین برنامه استراتژیک مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
اسامی اعضاء کمیته بازنگری برنامه استراتژیک مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی زنجان
١-دکتر مهدی قائمی                     معاونت آموزشی دانشگاه
٢-دکتر محمدر رضا زراعتی        دبیر آموزش مداوم دانشگاه
٣-دکتر اکرم میرزاپور                 کارشناس ارشد آموزش مداوم دانشگاه
4-الناز محمدی                           کارشناس آموزش مداوم دانشگاه
 
مقدمه:
 
بهبود عملکرد یک سازمان مستلزم وجود برنامه ریزی است؛برنامه ریزی فرآیند آگاهانه تصمیم گیری در مورد اهداف و فعالیتهای آینده یک فرد؛گروه؛واحد کاری یا سازمان است.برنامه ریزی از اساسی ترین وظائف مدیران و کارکنان است که مانند پلی زمان حال را به آینده متصل می کند.به عبارات دیگر برنامه ریزی میان جایی که هستیم و جایی که می خواهیم به آنجا برویم پلی می سازد تا آنچه را در غیر آن حالت شکل نمی گیرد پدید آورد.از آنجاییکه همه سازمانها به دنبال آن هستند که منابع محدود خود را برای رفع نیازهای متنوع و رو به افزایش خود صرف کنندپویایی محیط و وجود تلاطم در آن ؛عدم اطمینان از تغییرات محیطی بر ضرورت انکار ناپذیر برنامه ریزی می افزاید.
 
 
 
                                                                                                                            دکتر محمدرضا زراعتی
                                                                                        دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانلود فایل کامل
 
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مداوم دانشگاه:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=240.16286.36693.fa
برگشت به اصل مطلب