واحد آموزش مداوم دانشگاه- بخش نامه ها
بخش نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/17 | 
1-آیین نامه اجرایی بازنگری شده کمیته ماده 6 آیین نامه اجرایی
2-بخشنامه بخشودگی فارغ التحصیلان گروه های پیرا پزشکی وحرف وابسته پزشکی در طی سالهای 85 لغایت 91 از کسب امتیازات آموزش مداوم17-5-1395
3-در خصوص تبصره 2-1دستورالعمل صدور گواهی نامه نهایی مبنی بر حداقل 15 امتیاز سالیانه17-5-1395
4-درخصوص صدورگواهی نامه نهایی پیش از موعد
5-درخواست تغییر برنامه ها پس از تایید در سرویس درخواست ها
6-رعایت تعداد مجاز شرکت کنندگان در برنامه های آموزش مداوم
7-عدم تغییر برنامه پس از ارسال به اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی
8-معافیت از کسب امتیاز درطی دوره فلوشیپ
9-نحوه محاسبه امتیاز برنامه های تکراری مشمولین در گواهی 5 ساله
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مداوم دانشگاه:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=240.16288.36699.fa
برگشت به اصل مطلب