واحد آموزش مداوم دانشگاه- فرآیندهای سازمانی
فرآیندهای سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/22 | 
عنوان فرآیند
فرآیند انجام نظرسنجی دانلود
فرآیند برگزاری برنامه های آموزش مداوم (کارگاه، کنفرانس،سمینار( دانلود
فرآیند تغییر مرکز میزبان در سامانه یکپارچه دانلود
فرآیند ثبت نام در برنامه های حضوری دانلود
فرآیند صدور گواهی نهایی شرکت در برنامه های آموزش مداوم (پنج ساله) دانلود
فرآیند عضویت مشمول در سامانه دانلود
نشانی مطلب در وبگاه واحد آموزش مداوم دانشگاه:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=240.16347.36810.fa
برگشت به اصل مطلب