گروه فارماکولوژی- دانشجویان دکتری تخصصی
دانشجویان دکتری تخصصی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/2 | 

ورودی   97

1- خانم دکتر ثمین عباسزاده
E-mail: samin.abaszadehyahoo.com
 

2- خانم دکتر زینب پورمنصوری
E-mail: monapm1992gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه گروه فارماکولوژی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=243.17329.39309.fa
برگشت به اصل مطلب