گروه فارماکولوژی- کورس پلن
کورس پلن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/5 | 

فارماکولوژی (2) پزشکی

فارماکولوژی (1) پزشکی

 مقدمات فارماکولوژی ( شیوه نوین) 
نشانی مطلب در وبگاه گروه فارماکولوژی:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=243.17332.39358.fa
برگشت به اصل مطلب