معاونت غذا و دارو- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
اطلاعات تماس با کارشناسان واحد دارو
خانم دکتر دوستی- کارشناس امور دارویی ۰۲۴-۳۳۴۲۰۶۸۶
خانم مهندس خلفی-  کارشناس امور دارویی ۰۲۴-۳۳۴۲۰۶۸۶
خانم دکتر براتی- کارشناس امور دارویی ۰۲۴-۳۳۱۵۶۲۰۴
خانم مهندس حسنی-  کارشناس امور دارویی ۰۲۴-۳۳۱۵۶۲۰۴
خانم دکتر خدائی -      کارشناس امور دارویی ۰۲۴-۳۳۱۵۶۲۰۳
خانم دکتر واحد -        کارشناس امور دارویی ۰۲۴-۳۳۱۵۶۲۳۳
خانم دکتر رحیمی نژاد -        کارشناس امور دارویی ۰۲۴-۳۳۱۵۶۲۰۴
نشانی مطلب در وبگاه معاونت غذا و دارو:
http://zums.ac.ir/find.php?item=247.20343.53290.fa
برگشت به اصل مطلب