کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر- چشم انداز
چشم انداز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/31 | 
چشم انداز :
 کامل ترین کتابخانه بیمارستانی استان زنجان در حوزه  فعالیت بیمارستان از دیدگاه پزشکان، کارکنان و فراگیران دانشگاه
 
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر:
http://taromh.zums.ac.ir/find.php?item=252.17794.40686.fa
برگشت به اصل مطلب