مدیریت امور بیماریها- معرفی واحد
معرفی واحد اورژانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/27 | 

    معرفی واحد به همراه شرح وظایف اصلی:

  • اجرای آخرین سیاست ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان ، آموزش پزشکی در خصوص استانداردها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده
  •  انجام بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های اورژانس بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه 
  • جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستان ها
  •  نیازسنجی و تدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل  و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستان ها
  •  ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداراه اورژانس بیمارستانی وزارت متبوع


 

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور بیماریها:
http://zums.ac.ir/find.php?item=258.16843.38452.fa
برگشت به اصل مطلب