مدیریت امور بیماریها- معرفی واحد
معرفی واحد تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/2/16 | 

   معرفی واحد به همراه شرح وظایف اصلی:

                        
 

  •  ارتقا سطح دانش کارشناسان تغذیه از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی در حیطه های مختلف تغذیه بالینی
  •  برگزاری دوره های آموزشی برای اعضای مختلف تیم درمان، جهت شناساندن جایگاه تغذیه بالینی در بیمارستان ها

  •  بازدیدهای دوره ای از واحد تغذیه بیمارستان ها در راستای سنجه های اعتباربخشی و ضوابط و سیاست های اجرایی تغذیه در بیمارستان های کشور

  •  بازدیدهای دوره ای از دفاتر خصوصی تغذیه و رژیم درمانی

  • شرکت در نشست های کشوری کارشناسان تغذیه جهت هم اندیشی و تعامل بیشتر به منظور ارتقا جایگاه تغذیه بالینی


 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور بیماریها:
http://zums.ac.ir/find.php?item=258.17052.38894.fa
برگشت به اصل مطلب