معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی- لینک های مرتبط
لینک های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/8/3 | 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی زنجان
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت
لینک مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور بر حسب مناطق آمایشی
سامانه فعالیتهای نوآورانه آموزشی وزارت بهداشت
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=269.25563.71663.fa
برگشت به اصل مطلب