دانشکده پیراپزشکی- دبیرخانه
اعضای دبیرخانه و کارگزینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سمت: متصدی دبیرخانه
نام و نام خانوادگی: محمد عزیزی

شماره تماس: ۳۳۷۷۲۰۹۲-۰۲۴
داخلی: ۲۲۱

اهم وظایف

  • تایپ نامه های اداری
  • ریافت و ثبت نامه های وارده
  • ارسال نامه های مربوطه به خارج از دانشکده

                                                          

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پیراپزشکی:
http://zums.ac.ir/find-279.18923.45757.fa.html
برگشت به اصل مطلب