اداره کتب و انتشارات- معرفی اعضاء
اعضای شورا

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/8 | 

"شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زنجان "


رئیس شورا:  دکتر علیرضا شغلی
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 

دبیر شورا:  دکتر علی بهروزی 

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 

                   اعضای محترم شورای انشارات دانشگاه   
 
نام و نام خانوادگی سمت
دکترعلیرضا شغلی معاون تحقیقات و فناوری
دکتر علی بهروزی مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
دکتر مازیار پیدا مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات
دکتر مهین گنج خانی
معاون پژوهشی دانشکده پزشکی
دکتر محمدرضا دین محمدی معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی
دکتر فرامرز دوبختی
معاون پژوهشی دانشکده داروسازی
دکتر مینا محبیان
سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
حسین مدنی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری ابهر
دکتر علی اسدی
معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
دکتر محمد سلطانی
معاون آموزش مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی
دکتر رضا پیرزه
معاون آموزشی مرکز آموزشی و درمانی روانپزشکی شهید بهشتی
دکتر بیژن قبادیان معاون آموزشی مرکز آموزشی و درمانی ولیعصر
دکتر علی اوسط ملتی عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر اصغر فضائلی عضو هیئت علمی دانشگاه
 
 
 

 
 

 

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره کتب و انتشارات:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=28.16235.36582.fa
برگشت به اصل مطلب