مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی- واحدهای درمانی
بلوک زایمان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/23 | 
بلوک زایمان
 
          رئیس بخش :   دکتر  لیدا گروسی                              ماما مسئول  :   شهره غفوری نیا
                    
                                                                    
متراژ بخش / واحد ( ) ۷۱۴ انبار ۱
تعداد  اتاق بیمار ۱۶ اتاق استراحت (خانم) ۱
تعداد تخت ۱۹ اتاق استراحت ( آقا ) -
اتاق ایزوله ۱ اتاق کثیف -
حمام ۱۵ اتاق تمیز ۱
W.C پرسنل ۳ تی شویی ۲
W.C بیماران ۱۶ تریتمنت ۱
W.C فرنگی  ۱۶ رختکن پرسنل ۱

تعداد پرسنل :
 
ماما ۴۸
بهیار -
خدمات ۹

لیست تجهیزات ضروری موجود در بلوک زایمان  
ردیف نام وسیله تعداد
۱ پالس اکسی متر ۱دستگاه
۲ مانیتور قلبی ریوی ۱دستگاه
۳ تخت احیا نوزاد ۱دستگاه
۴ انکوباتور ۱دستگاه
۵ سونوکیت ۳دستگاه
۶ فتال مانیتورینگ ۳دستگاه
۷ گلوکومتر ۱دستگاه
۸ دستگاه DC شوک ۱دستگاه
۹ ترالی اورژانس ۱دستگاه
۱۰ EKG ۱دستگاه
۱۱ ساکشن پرتابل ۱دستگاه
۱۲ ساکشن سیار  ۱ دستگاه
۱۳ اکسیژن سانترال ۱۴دستگاه
۱۴ ساکشن سانترال ۱۴دستگاه
۱۵ وارمرنوزاد ۲دستگاه
۱۶ فشار سنج ۲دستگاه
۱۷ واکئوم ۱دستگاه
۱۸ کاپ راکئوم ۲دستگاه
۱۹ ترالی اورژانس ۱دستگاه
۲۰ آمبوبگ بزرگسال ۲دستگاه
۲۱ آمبوبگ نوزاد ۲دستگاه
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزشی و درمانی آیت الله موسوی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=292.19557.70340.fa
برگشت به اصل مطلب