مرکز بین الملل- بخش های امور بین الملل
اطلاعات تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس:
زنجان، بلوار استاد دکتر ثبوتی،پردیس دانشگاه علوم پزشکی، کوی اساتید ، جنب خوابگاه آوینی ، دفتر امور بین الملل دانشگاه
کد پستی: ۴۵۱۳۹۵۶۱۱۱


تلفن های تماس:
۰۲۴۳۳۰۱۷۲۴۴
۰۲۴۳۳۰۱۷۲۳۵
۰۲۴۳۳۰۱۷۲۴۰
۰۲۴۳۳۰۱۷۲۳۸

پست الکترونیک:
internationalzums.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مرکز بین الملل:
http://zums.ac.ir/find-295.19527.47023.fa.html
برگشت به اصل مطلب