دانشکده پرستاری و مامایی- ..
کارگزینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  
نام و نام خانوادگی: بهنازاحمدی
رشته: کارشناس مدیریت بازرگانی
پست الکترونیک: -
 تلفن:۳۳۱۴۸۱۶۱
  
  شرح وظایف  
 1. کسب خط مشی و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه
 2. اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعملها و مصوبات مربوطه
 3. اخذ تقاضانامه های مرخصی و بررسی استحقاق آنان و تهیه حکم مرخصی
 4. رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله در حدود وظایف اداری
 5. ارزشیابی مستمر کارکنان، مرخصی ها و غیره برابر آیین نامه های مربوطه
 6. تشریک مساعی با مقام مافوق در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمهای مورد لزوم
 7. تهیه پیش نویس نامه های مربوطه و احکام استخدامی
 8. صدور مأموریتهای اداری همکاران
 9. تنظیم قراردادهای حق التدریس
 10. انجام سایر اموریکه در حدود  وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد
 11. تکریم ارباب رجوع وهمکاران
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده پرستاری و مامایی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=303.21169.52733.fa
برگشت به اصل مطلب