پردیس خودگردان- پردیس خودگردان
دفتر ریاست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/14 | 

سمت: متصدی اموردفتری حوزه ریاست                                          
نام و نام خانوادگی: عذرا حسینی
تلفن تماس: ۳۳۷۷۲۱۰۰ - ۳۳۷۷۲۰۲۰ - ۰۲۴
تلفن داخلی: ۱۰۳
نشانی مطلب در وبگاه پردیس خودگردان:
http://zums.ac.ir/find-317.20004.55932.fa.html
برگشت به اصل مطلب