شبکه بهداشت و درمان ابهر- ورزش بانوان
تفاهم نامه ورزشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/24 | 
طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه ورزشی یاس پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر، خانواده درجه اول و رابطین سلامت می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه امور ورزشی بانوان و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت با شرایط زیر استفاده نمایند
طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه ورزشی پرانیک (مخصوص بانوان) خانم موسوی، پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر، خانواده درجه اول و رابطین سلامت می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه امور ورزشی بانوان و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت استفاده نمایند :
ردیف شرح خدمات زمان
1 بدنسازی روزهای زوج 8:30 الی 20
روزهای فرد 9:30 الی 20
2 ایروبیک روزهای زوج 8:30 الی 9:30
روزهای فرد 18الی 19
3 جیم استیک
 
 ارائه خدمات با  20% تخفیف می باشد .
  • طرف دوم تفاهم نامه موظف است علاقمندان شرکت در فعالیت های ورزشی را با معرفی نامه و یا کارت شناسایی به طرف اول قرارداد معرفی نماید.
  • در خصوص اتفاقات ناشی از حوادث ورزشی، هزینه بیمه به عهده کارکنان شبکه می‌باشد و طرف اول تفاهم‌نامه موظف به تهیه کارت ورزشی با هزینه ورزشکار می‌باشد.
  • در صورت موافقت طرفین در زمان پایان تفاهم‌نامه با هماهنگی طرفین قابل تمدید می‌باشد
 مدت تفاهم نامه از تاریخ 11/8/96 لغایت 11/2/97 بمدت 6 ماه شمسی
  • طبق تفاهم نامه به عمل آمده با مدیریت باشگاه ورزشی یاس سفید (مخصوص بانوان) خانم پریناز محمدبیگی، پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان ابهر، خانواده درجه اول و رابطین سلامت می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه امور ورزشی بانوان و یا کارت پرسنلی از خدمات این مدیریت استفاده نمایند :
ردیف شرح خدمات زمان
1 یوگا یک شنبه و سه شنبه ساعت 9-8 و 18:30-17
2 ایروبیک روزهای فرد 19:30-18:30
3 تیاریکس روزهای فرد ساعت 12:30-11:30
4 پیلاتس روزهای فرد ساعت 11:30-10:30
روزهای زوج ساعت 20-19
 
 ارائه خدمات با 40% تخفیف می باشد .
  • طرف دوم تفاهم نامه موظف است علاقمندان شرکت در فعالیت های ورزشی را با معرفی نامه و یا کارت شناسایی به طرف اول قرارداد معرفی نماید.
  • در خصوص اتفاقات ناشی از حوادث ورزشی، هزینه بیمه به عهده کارکنان شبکه می‌باشد و طرف اول تفاهم‌نامه موظف به تهیه کارت ورزشی با هزینه ورزشکار می‌باشد.
  • در صورت موافقت طرفین در زمان پایان تفاهم‌نامه با هماهنگی طرفین قابل تمدید می‌باشد.
  • مدت تفاهم نامه از تاریخ 10/8/96 لغایت 10/8/97 بمدت 12 ماه شمسی
نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ابهر:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=37.14306.31008.fa
برگشت به اصل مطلب