شبکه بهداشت و درمان ابهر- سلامت خانواده
معرفی پرسنل واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  کارشناس مسئول سلامت خانواده :

  خانم فرحناز حاجی خانی

  کارشناس مدارس:

  ناصر محبی

   کارشناس مامائی :

  خانم فرحناز حاجی خانی

  کارشناس سالمندان و میانسالان:

  خانم فاطمه شهیدی

  کارشناس کودکان:

  خانم فاطمه نقدلو

 

  رسالت

 

  واحد بهداشت خانواده در راستای تامین و حفظ و ارتقا ء سلامتی بنیان خانواده ها و کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان ، مراقبتهای بهداشتی خود را درقالب برنامه های بهداشت باروری (باروری سالم ،مراقبتهای مادران  حین بارداری،مراقبتهای پیش ازبارداری وپس اززایمان ) ،مراقبتهای کودکان [ مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا) ، کودک سالم ] ،تغذیه،مراقبتهای سالمندان ومیانسالان و آموزش برنامه های اجرایی واحد به کارکنان ارایه دهنده خدمت و همچنین آموزش و ارایه خدمات مذکور به عموم از طریق کارکنان بهداشتی می باشد.

 

  پرسنل شاغل در واحد

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  رشته تحصیلی

  شروع کار

  1

  فرحناز حاجی خانی

  کارشناس مسئول

  کارشناسی مامایی

   1371

  2

  فرحناز حاجی خانی

  کارشناس مادران ،باروری سالم وثبت مرگ کودکان

  کارشناسی مامایی

  1371

  3

  فاطمه شهیدی

  کارشناس سالمندان و میانسالان

  کارشناسی بهداشت

  1378

  4

  فاطمه نقدلو

  کارشناس کودکان

  کارشناسی مامایی

  1381

 

* مادران :

هدف اصلی : ارتقاء کیفی سلامت مادران

هدف اختصاصی :

ارتقاء شاخص های

مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

مراقبتهای پیش از بارداری مراقبتهای بارداری ،زایمان ایمن و مراقبتهای پس از زایمان

* باروری سالم  

: هدف اصلی : ارتقاء کیفیت خدمات بهداشت باروری

هدف اختصاصی :

بهبود کیفیت خدمات باروری سالم (پیشگیری از بارداری های پرخطر و ناخواسته وفاصله گذاری مناسب بین بارداری 3-5سال وجلوگیری از بارداری زیر 18سال ،تشکیل کمیته روش های دائمی) 

آموزش های فرزند آوری جهت گروه های (تک فرزندی و بدون فرزند در زمان مناسب )

* کودکان :

هدف کلی : ارتقاء سلامت کودکان کمتر از 8 سال از طریق شناسایی بیماریهای شایع و مشکلات تکاملی در دوران کودکی ( برنامه مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم ) .

کاستن از ابتلا و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در اثر بیماری های شایع دوران کودکی و حوادث ( برنامه مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا ) ) .

افزایش درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا 6 ماهگی وادامه تغذیه با شیر مادر تا پایان 2 سالگی ( ترویج تغذیه با شیرمادرو پایش بیمارستانهای دوستدار کودک ) .

* مرگ کودکان 59-1 ماهه و پریناتال ( مرده زایی ومرگ نوزادان ):

- بررسی موارد مرگ و وارد کردن اطلاعات در سایت

- برگزاری کمیته شهرستانی و ارائه مداخلات جهت پیشگیری از موارد مشابه

* میانسالان :

 هدف کلی : ارتقاء سطح سلامتی میانسالان 59-30سال اهداف اختصاصی :

1- اجرای برنامه میانسالان ( زنان 59-30ساله - سبا )

- بزرگداشت هفته سلامت زنان وهفته سلامت مردان

- ارتقاء سطح آگاهی در مورد ورزش وفعالیت های فیزیکی و تغذیه

* سالمندان :

هدف کلی :

افزایش پوشش مراقبتهای ادغام یافته سالمند

- اجرای برنامه سالمندان

– بزرگداشت هفته سالمندان

- اجرای برنامه شیوه زندگی سالم

 

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان ابهر:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=37.4909.9103.fa
برگشت به اصل مطلب