شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم- بهداشت حرفه ای
معرفی پرسنل

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 کارشناس مسول :خانم پریسا فرجی

کارشناس بهداشت حرفه ای : علیرضا نجفی

 کارشناس بهداشت حرفه ای :عمارلو

نشانی مطلب در وبگاه شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم:
http://zums.ac.ir/find.php?item=39.5271.15603.fa
برگشت به اصل مطلب