اداره امور دارویی- فرم رسیدگی به شکایات
فرم رسیدگی به شکایات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فرم رسیدگی به شکایات معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

  مشخصات شاکی
1- نام و نام خانوادگی :
2- آدرس : 3- شماره تلفن تماس :

  مشخصات متشاکی
1- نام و نام خانوادگی :
2- نام مؤسسه :
3- آدرس :

  موضوع شکایت :


نام و نام خانوادگی
امضاء و تاریخ

  توضیحات متشاکی :


مهر و امضاء مؤسس/مسئول فنی

  بررسی و گزارش کارشناسی :


مهر و امضاء

  اقدامات انجام شده :

 

نشانی مطلب در وبگاه اداره امور دارویی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=44.1295.660.fa
برگشت به اصل مطلب