واحد اطلاع رسانی دارو- اطلاعیه ها
اطلاعیه های ADR

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه شماره 109

اطلاعیه شماره 110

اطلاعیه شماره 111

اطلاعیه شماره 112

نشانی مطلب در وبگاه واحد اطلاع رسانی دارو:
http://dentist.zums.ac.ir/find.php?item=45.1130.5348.fa
برگشت به اصل مطلب