معاونت توسعه مدیریت و منابع- دورنمای معاونت توسعه مدیریت و منابع
دورنمای معاونت پشتیبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برنامه استراتژیک معاونت توسعه مدیریت و منابع

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و منابع:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=5.1289.654.fa
برگشت به اصل مطلب