امور مالی- بایگانی امور مالی
بایگانی امور مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

  ردیف

 

  نام

 

  نام خانوادگی

 

  درجه تحصیلی

 

  پست سازمانی

 

  شرح

  1

  روح اله

  فتحی

  دیپلم

  مسئول اموردفتری وبایگانی

  1- نظارت به عملکرد کارکنان زیرمجموعه و راهنمائی همکاران زیرمجموعه

  2- حفظ حراست از اسناد

  3- راکد نمودن پرونده‌ها

  4- طبقه بندی اسناد و بایگانی نمودن آنها .

  2

  مهدی

  فتحی

  لیسانس

  بایگان اسناد مالی

  1- تحویل اسناد از اداره دفتردای ،کنترل کلی آنها و بایگانی کردن آنها

  2- گرفتن قراردادها از اداره رسیدگی و تشکیل پرونده برای قراردادها و تحویل قرارداها به اداره رسیدگی .

  3

  محمد

  علوی

  لیسانس

  حسابدار

  1- تایید وصول مستندات اسناد هزینه شده نهایی پرداخت شده توسط دانشگاه و واحدهای تابعه غیر مستقل

  2- تحویل اسناد به بایگانی مدیریت مالی

  3- انجام سایر امور محوله

 

 

  شرح وظایف بایگانی امور مالی :

  تحویل اسناد جاری و عمرانی از اداره دفترداری و کنترل کلی و بایگانی آنها – تحویل قراردادهای پیمانکاری از اداره رسیدگی و تشکیل پرونده برای آنها و تحویل به موقع در صورت نیاز اداره رسیدگی – تشکیل پرونده برای پرسنل اداره و بازنشستگان بایگانی نمودن آنها- دریافت مکاتبات اداری مربوط به امورمالی از دبیرخانه مالی و تفکیک و اندیکس آنها – ارتباط با دیوان محاسبات و ارائه اسناد مالی برای رسیدگی به حسابها .

نشانی مطلب در وبگاه امور مالی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=51.1653.967.fa
برگشت به اصل مطلب