امور مالی- اداره حسابداری مدیریت
اداره حسابداری مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها

    ردیف

         نام

   نام و نام خانوادگی

   درجه تحصیلی

    پست سازمانی

                                      شرح

    1

    امیرعلی

    معاصری

       لیسانس

      رئیس اداره اموال

  نظارت برعملکرد امنای اموال واحدها- کنترل و تأئید اعلام وصول اموال و ثبت دفاتر اموال واحدها

      2

  مهدی

   امانی

        لیسانس

          حسابدار

  کنترل و نظارت براموال واحدها-اعلام وصول اموال رسیده و فرستاده-برگزاری مزایده ها و مسئول انبار اقساط

     3

        وحید

           ندرلو

        لیسانس

         حسابدار

  حضور در جلسات کمیته خانه های سازمانی - صدور تسویه حساب و انعقاد قراردادهای مربوط به خانه های سازمانی

     4

      یداله

         بهرام

        دیپلم

      جمعدار اموال

  اعلام وصول اموال - الصاق برچسب اموال

  شرح وظایف اداره اموال:

  نظارت بردفاتر و فرمهای اعلام وصول اموال واحدها ی تابعه- نظارت بر اعلام وصول وسائط نقلیه- نظارت بر تنظیم آمار مربوط به املاک و ساختمانها و خانه های سازمانی- نظارت بر جابجایی اموال- تشکیل پرونده های اموال برای کارکنان- کنترل مستقیم پرونده با مراجعه حضوری به واحدها و به روز کردن اطلاعات مربوط به آنها –هماهنگی در انجام برگزاری مزایده فروش اموال اسقاط دانشگاه – نظارت بر حفظ و حراست از اموال دانشگاه .

نشانی مطلب در وبگاه امور مالی:
http://publichealth.zums.ac.ir/find.php?item=51.1654.968.fa
برگشت به اصل مطلب